ΑΝΑΔ

Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων

To ATI Seminar αποτελεί εγκεκριμένο, πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και πιστοποιημένη Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ) από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), μέσα στο Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης (ΑξιοΠιστοΣυν).

To ATI Seminar αποτελεί επίσης Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) πιστοποιημένο από την ΑνΑΔ, το οποίο οργανώνει και υλοποιεί τη διαδικασία αξιολόγησης υποψήφιων πιστοποιημένων εκπαιδευτών.

Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων

H Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού από 1 Απριλίου 2017 έχει τροποποιήσει τις πρόνοιες του έργου «Επέκταση και Λειτουργία Συστήματος επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ).

Με βάση το νέο Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) και το Εθνικό πλαίσιο προσόντων (CyQF) το οποίο λειτουργεί υπό την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), η πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων γίνεται κατόπιν εξέτασης των υποψηφίων στα Εγκεκριμένα Κέντρα Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ).

Ο προσδιορισμός και η τεκμηρίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των υποψηφίων, λαμβανομένης υπόψη της προηγούμενης τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησής τους, γίνεται από τα Κέντρα Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ). Με την έννοια αυτή, τα ΚΑΕΠ αναλαμβάνουν τη διοργάνωση εξετάσεων, η οποία διενεργείται σε κατάλληλη και εγκεκριμένη Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ).

Από την 1η Μαΐου 2017, το Aviation and Tourism Institute  και συνεπως το ATI Seminar , μετά από έγκριση της από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), λειτουργεί και ως Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) για το πρότυπο του «Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης – Επίπεδο 5».

Η αξιολόγηση γίνεται στην εγκεκριμένη Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Λεωφόρο Νίκης και οδό Κάστορος 1, στον 3ο όροφο, 1086 Λευκωσία.

Σκοπός του ΣΕΠ

Σκοπός του ΣΕΠ είναι η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της αξιολόγησης και πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων των υποψηφίων. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της ΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Σε ποιους απευθύνεται

Το ΣΕΠ απευθύνεται σε εργαζομένους, ανέργους και οικονομικά αδρανείς.

Οφέλη για τους συμμετέχοντες

Μέσω της επικύρωσης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης της προηγούμενης μάθησης και πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων των υποψηφίων διευκολύνεται η εξασφάλιση εργασίας στους ανέργους και αδρανείς και η ανέλιξη των εργοδοτουμένων. Πρόσθετα, οι επιχειρήσεις που προωθούν την πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των εργοδοτουμένων τους, επιτυγχάνουν την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού τους και κατά συνέπεια την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητάς τους.

 

Πιστοποίηση

Δεν υπάρχει οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης.

Αξιολόγηση και πιστοποίηση του Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης – Επίπεδο 5

Η πιστοποίηση γίνεται από διμελή ομάδα αξιολογητών με βάση το Πρότυπο που αναπτύχθηκε από την ΑνΑΔ με βάση τις εκθέσεις αξιολόγησης των Αξιολογητών Επαγγελματικών Προσόντων.

Τα Πιστοποιητικά Επαγγελματικών Προσόντων που απονέμονται στους επιτυχόντες είναι ενταγμένα στο Κυπριακό Πλαίσιο Προσόντων (CyQF), που είναι συσχετισμένο με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) και αποτελούν αξιόπιστα και έγκυρα εφόδια για επαγγελματική σταδιοδρομία, διευκολύνοντας επιπρόσθετα την κινητικότητα των κατόχων τους εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Στην περίπτωση της πιστοποίησης του προσόντος του Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ), η διαδικασία προβλέπει αξιολόγηση των υποψηφίων στις τέσσερις ενότητες του πρότυπου ΕΕΚ στα πλαίσια παροχής εκπαιδευτικού προγράμματος σε πραγματικές συνθήκες ή σε συνθήκες προσομοίωσης:

 

1. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

 

To ATI Seminar, προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα «Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ΑνΑΔ»

Η εκπαιδευτική μας ομάδα αποτελείται από ένα τμήμα έμπειρων και πιστοποιημένων από την ΑνΑΔ εκπαιδευτών σε διάφορους τομείς.

Η εταιρεία μας προσφέρει επιχορηγημένα πολυεπιχειρησιακά και ενδοεπιχειρησιακά πρακτικά προγράμματα σε εταιρείες και άτομα που επιθυμούν να αναβαθμίσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, να αυξήσουν το πελατολόγιο και τις πωλήσεις τους.

Πληροφορίες:

Υπεύθυνη προγράμματος:   Λία Καλλίδου –  Έλληνα

Τηλέφωνο:   22253601